Drukuj

Pakiet należności SKOK Polska - udziały

nopic

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Polska” w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „SKOK Polska”), wynikających z należnych a niewpłaconych przez członków SKOK Polska udziałów (lub ich części) w wysokości łącznej 219.264,77 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy), za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

Syndyk oświadcza, iż nie posiada żadnej dokumentacji źródłowej, co do opisanych w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu należności.

Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz SKOK Polska – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 11 września 2017 r., godz. 9:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji, (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje zawarte w regulaminie poniżej.
Cena wywoławcza: 1.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl