Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości KOBUS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zielonce. Zestawienie należności podlegających sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu ofert.

Dokumenty źródłowe dotyczące sprzedawanych należności, w zakresie znajdującym się w dyspozycji syndyka, udostępniane są zainteresowanym do wglądu w biurze syndyka masy upadłości KOBUS S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, po uprzednim telefonicznym (+ 48 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty.

Cena wywoławcza pakietu należności: 1.688,50 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).

Wyklucza się zapłatę ceny w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec KOBUS S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2017 r., w biurze syndyka masy upadłości KOBUS S.A., ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 7 grudnia 2017 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 8 grudnia 2017 r., godz. 12:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

1.688,50 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic