Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie praw majątkowych w postaci 7.080 sztuk akcji zwykłych imiennych, na które składają się akcje:
a) serii H od numeru 39520021 do numeru 39524740
b) serii J od numeru 30735994 do numeru 30738353
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie wchodzących w skład masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie za cenę wywoławczą nie niższą niż 2.478,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych).

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 19 stycznia 2018 r., godz. 9:15, w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanych akcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.478,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic