Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie (dalej: „BS Nadarzyn”), wynikających z opłat za prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługę kart płatniczych przysługujących od 219 członków BS Nadarzyn w wysokości łącznej 17.512,25 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dwanaście złotych dwadzieścia pięć groszy), za cenę wywoławczą nie niższą niż 875,68 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 19 stycznia 2018 r., godz. 9:45, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji, (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

875,68 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic