Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu wierzytelności w postaci (i) roszczenia o zwrot kaucji zapłaconej tytułem Umowy Najmu zawartej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Polska” w dniu 15.04.2013 r. z Joanną Wysocką - Turek i Ewą Godlewską, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WEGA s.c. z siedzibą w Warszawie w wysokości 30.696,00 zł oraz (ii) roszczenia o zwrot części nadpłaconego czynszu na mocy zawartej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Polska” w dniu 15.04.2013 r. z Joanną Wysocką - Turek i Ewą Godlewską, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą WEGA s.c. z siedzibą w Warszawie, umowy Najmu powierzchni magazynowej położonej w Żelechowie przy ul. Chełmońskiego 11 powiat Żabia Wola o łącznej powierzchni użytkowej 260 m2 za okres od dnia 3 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. w wysokości 67.706,23 zł za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 16 kwietnia 2018 r., godz. 9:45, w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń jak również, że (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Wszelkie informacje dostępne są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Cena wywoławcza:

25.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic