Drukuj

Nieruchomość w Markach przy ul. Legionowej 42A

Nieruchomość w Markach przy ul. Legionowej 42ANieruchomość w Markach przy ul. Legionowej 42ANieruchomość w Markach przy ul. Legionowej 42A

Opis

Przedmiotem przetargu jest nabycie wchodzącej w skład masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach nieruchomości w postaci działki o numerze ewidencyjnym 118/42 (sto osiemnaście łamane na czterdzieści dwa), o powierzchni 343 m2 (trzysta czterdzieści trzy metry kwadratowe), położonej przy ul. Legionowej 42A (czterdzieści dwa A) w Markach, obręb 01-03 (zero jeden – zero trzy), dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00114393/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, stanowiącym skrajny segment zabudowy szeregowej o powierzchni użytkowej 178,67 m² (sto siedemdziesiąt osiem i sześćdziesiąt siedem setnych metra kwadratowego).

Operat szacunkowy dotyczący wyceny Nieruchomości jak również informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55). Z wyżej wymienionym operatem szacunkowym można zapoznać się również w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 50/16, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 listopada 2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości. W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”.
Rachunek bankowy masy upadłości - pod rygorem niedopuszczenia oferenta do przetargu - winien być uznany kwotą wadium przed datą złożenia przez oferenta oferty w przetargu, czyli najpóźniej do dnia 29 listopada 2017 r., przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 grudnia 2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119, o godz. 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.
Cena wywoławcza: 400.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl