Drukuj

Lokal mieszkalny w Warszawie przy ul. Okopowej

Lokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. OkopowejLokal mieszkalny w Warszawie przy ul. Okopowej

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 14, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 72,9 m2, położonego przy ul. Okopowej 56 w Warszawie, dzielnica Wola, obręb 6-02-02, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00409824/4, wraz z udziałem 729/275088 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wraz z prawem własności do udziału 10/2610 części w lokalu niemieszkalnym (garażu podziemnym nr 2 – miejsce postojowe nr 118), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00407057/2.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 17.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 582/15, pok. 238 i w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 410.000,00 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdziestu tysięcy złotych).
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Pawła Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Development Partners Paweł Lis w upadłości likwidacyjnej w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. o numerze: 50 2030 0045 1110 0000 0418 2330, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 582/15” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 31 października 2017 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa w sali nr 14.
Cena wywoławcza: 410.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl