Drukuj

Lokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15A

Lokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15ALokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15ALokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15ALokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15ALokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15ALokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15ALokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15ALokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15ALokal mieszkalny w Warszawie, ul. Gwiaździsta 15A

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 136, stanowiącego odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 86,80 m2, położonego przy ul. Gwiaździstej 15A w Warszawie, dzielnica Żoliborz, obręb 7-01-04, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/468202/8, wraz z udziałem 8680/3787792 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wraz z prawem własności do udziału 2/336 części w lokalu niemieszkalnym (garażu podziemnym – dwa miejsca parkingowe o numerach B-1 180 i B-1 184), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00462900/9.

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu u syndyka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 582/15, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, pokój 238.

Cena wywoławcza: 570.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 6 września 2017 r., w biurze syndyka masy upadłości mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

Najpóźniej do dnia 6 września 2017 r., pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2017 r., w biurze syndyka masy upadłości mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 o godz. 11:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez syndyka w obecności oferentów.
Cena wywoławcza: 570.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl