Drukuj

Niezabudowana nieruchomość gruntowa w Warszawie

nopic

Opis

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, dzielnica Włochy, ul. Budki Szczęśliwickie 17, obręb 2-08-16, woj. mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 23 o powierzchni 1.985 m², dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00112415/4.

Cena wywoławcza 1.737.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 października 2017 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2017 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14 o godz. 13.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.
Cena wywoławcza: 1.737.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl