Drukuj

Udział w lokalu mieszkalnym nr 54 przy ul.Sarmackiej w W-wie

nopic

Opis

Przedmiotem przetargu jest nabycie przysługującemu Dariuszowi Rajca w upadłości udziału w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o numerze 54 położonego przy ul. Sarmackiej 20 w Warszawie, o powierzchni 81,94 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00476348/9, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, oraz udziału w wysokości 3/260 części w lokalu niemieszkalnym (garażu podziemnym), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00475775/4, z którym związane jest prawo do współużytkowania dwóch miejsc postojowych o numerach 205 i 206 oraz boksu o numerze K8 o powierzchni 3,64 m2.

Operaty szacunkowe dotyczące Nieruchomości, a także informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Mińska 25 lok. 405, 03-808 Warszawa (tel. + 48 22 810 49 57). Z wyżej wymienionymi operatami szacunkowymi można zapoznać się również w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 477/16, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w czytelni Sądu (parter budynku). Informacje o stanie faktycznym i prawnym Nieruchomości są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem Nieruchomości dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem Nieruchomości oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.11.2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tego sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś nadania oferty).

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie. W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2017 r., w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A 14, o godz.15:10. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.

Syndyk informuje potencjalnych zainteresowanych nabyciem Nieruchomości o możliwości nabycia drugiego udziału w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o numerze 54 położonego przy ul. Sarmackiej 20 w Warszawie, o powierzchni 81,94 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00476348/9, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli, oraz udziału w wysokości 3/260 części w lokalu niemieszkalnym (garażu podziemnym), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00475775/4, z którym związane jest prawo do współużytkowania dwóch miejsc postojowych o numerach 205 i 206 oraz boksu o numerze K8 o powierzchni 3,64 m2, w ramach innego postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt X GUp 27/17, w którym do pełnienia funkcji syndyka została powołany Piotr Głodek.
Cena wywoławcza: 258.371,20 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 810 49 57