Drukuj

Przedsiębiorstwo TRX Trade Sp. z o.o.

nopic

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego – TRX Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzednio prowadzącej działalność pod firmą GB Szybowice 301 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a. środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b. dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa TRX Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z uzupełnieniem, oraz spis inwentarza wraz z uzupełnieniem, udostępniany jest do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości TRX Trade Sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55), jak również znajduje się w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 723/16 - w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 listopada 2017 r., w biurze Syndyka masy upadłości TRX Trade Sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, lub przesłać je na adres biura Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka, nie zaś data jej nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2017 r., w biurze Syndyka masy upadłości TRX Trade Sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, o godz. 12:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub osobę przez niego upoważnioną
Cena wywoławcza: 3.091,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl