Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – Farma Wiatrowa Golina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a. środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b. dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Farma Wiatrowa Golina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spis inwentarza, udostępniany jest do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości Farma Wiatrowa Golina Sp. z o.o., ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55), jak również znajduje się w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 553/17 - w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wyklucza się zapłatę ceny w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec Farma Wiatrowa Golina Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r., w biurze Syndyka masy upadłości Farma Wiatrowa Golina Sp. z o.o., ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, lub przesłać je na adres biura Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka, nie zaś data jej nadania).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do Syndyka masy upadłości Farma Wiatrowa Golina Sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp 553/17” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA FARMA WIATROWA GOLINA” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2018 r., w biurze Syndyka masy upadłości Farma Wiatrowa Golina Sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, o godz. 11:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka lub osobę przez niego upoważnioną.

Cena wywoławcza:

8.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic