Drukuj

Konkurs ofert na dzieła sztuki (obrazy)

Konkurs ofert na dzieła sztuki (obrazy)Konkurs ofert na dzieła sztuki (obrazy)

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie dzieł sztuki (obrazów) szczegółowo opisanych pod pozycjami 5, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 25 i 26 w „Wycenie obrazów” z dnia 28 lutego 2017 r., sporządzonej przez biegłego sądowego Irenę Bal, po obniżonej cenie, tj.:
1) obrazu opisanego pod pozycją 5 (Stanisław Młodożeniec, Bez tytułu (3), 2010) – za cenę nie niższą niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto;
2) obrazu opisanego pod pozycją 9 (Róża Kordos, Relacje XI, 2011) – za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto;
3) obrazu opisanego pod pozycją 10 (Róża Kordos, Klatka, 2010) – za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto;
4) obrazu opisanego pod pozycją 11 (Róża Kordos, Progres, 2010) – za cenę nie niższą niż 800,00 zł (osiemset złotych) brutto;
5) obrazu opisanego pod pozycją 17 (Jakub Słomkowski, Bez tytułu (Skała), 2010) – za cenę nie niższą niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;
6) obrazu opisanego pod pozycją 19 (Jakub Słomkowski, Atut w plastikowym zasmuceniu, Wklęsły obojczyk, 2011) – za cenę nie niższą niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto;
7) obrazu opisanego pod pozycją 20 (Jakub Słomkowski, W oparach, 2012) – za cenę nie niższą niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto;
8) obrazu opisanego pod pozycją 21 (Andrzej Cisowski, Bez tytułu (2B), 2006) – za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto;
9) obrazu opisanego pod pozycją 24 (Jan Gąsienica Szostak Starszy, Scena z opery S. Moniuszki) – za cenę nie niższą niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto;
10) obrazu opisanego pod pozycją 25 (bez autora, Kompozycja z dwoma tulipanami (szkic) – za cenę nie niższą niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) brutto;
11) obrazu opisanego pod pozycją 26 (bez autora, Kompozycja z dziećmi na boisku (szkic) – za cenę nie niższą niż 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Artnews S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Dzieła sztuki (obrazy) można oglądać po uprzednim, telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty, w terminach wyznaczonych przez Syndyka.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2017 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Artnews S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za każde dzieło sztuki (obraz), na którego nabycie złożą ofertę – z tym zastrzeżeniem, że na dzieła sztuki (obrazy) oszacowane w Wycenie pod poz. 25 i 26 wpłata wadium nie jest wymagana - najpóźniej w dniu 13 lipca 2017 r., na rachunek bankowy masy upadłości.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14 lipca 2017 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Cena wywoławcza: według regulaminu

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl