Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie w pakiecie ruchomości w postaci odczynników i materiałów jednorazowych znajdujących się w pomieszczeniu magazynowym nr M37 w budynku nr 2 w Piasecznie (05-500) przy ul. Okulickiego 7/9. Zestawienie ruchomości podlegających aukcji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Cena wywoławcza: 3.729,17 (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemnaście groszy) netto.

Aukcja organizowana jest przez Pawła Głodka - syndyka masy upadłości Laboratoria RH+ Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 22 stycznia 2018 r., godz. 11:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w gotówce do kasy masy upadłości lub przelewem na rachunek bankowy masy upadłości.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

3.729,17 zł netto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic