Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie w całości pakietu ruchomości w postaci urządzeń elektronicznych wchodzących w skład majątku DWS Wybrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 24.151,05 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych pięć groszy) brutto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w siedzibie spółki: ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk, tel. 665 950 967. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania tj. w magazynie przy ul. Oliwskiej 21 w Gdańsku, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 13 kwietnia 2018 r., godz. 9:30, w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-110) przy ul. Na Zboczu 75.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie poniżej najpóźniej do 11 kwietnia 2018 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w dniu 11 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

24.151,05 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 665 950 967
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic