Zgromadzenie wierzycieli SKOK w Wołominie

Sędzia-Komisarz w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, zawiadamia, iż na dzień 17 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 został wyznaczony termin zgromadzenia wierzycieli, które odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100a sala nr 14.

Przedmiotem zgromadzenia wierzycieli będzie podjęcie uchwał w przedmiocie wyłączenia na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r. (dalej: pr.u.) z masy upadłości mienia upadłego w postaci niezaspokojonych do dnia podjęcia uchwały roszczeń przeciwko członkom SKOK Wołomin z tytułu ich odpowiedzialności za stratę bilansową SKOK Wołomin za rok 2014 do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów:

-w sytuacji, w której dłużnik zmarł, co obejmuje również przypadki, w których informacja o zgonie została odnotowana przez Pocztę Polską i znajduje się na kopercie zawierającej wezwanie do zapłaty z tytułu odpowiedzialności członka SKOK Wołomin do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów i brak jest informacji o jego spadkobiercach;

-w sytuacji, w której brak jest informacji o aktualnym adresie zamieszkania dłużnika;

-w sprawach, w których wartość jednostkowa roszczenia jest niższa od kwoty 330 złotych.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli odbywać się będzie ustnie lub pisemnie.

Sędzia-komisarz poucza o treści przepisów art. 191-200 pr.u. w brzmieniu obowiązującym sprzed 1 stycznia 2016 r., w szczególności, iż uchwała zapaść może większością głosów wierzycieli mających przynajmniej 2/3 ogólnej sumy uznanych wierzytelności, co oznacza iż wymagane są dwie większości:

1. większość osobowa, przy czym większość ta będzie obliczana według liczby wierzycieli, którzy oddali głos (większość osobowa jest osiągnięta, jeżeli za uchwałą głosowało więcej osób niż przeciw),

2. większość kapitałowa, która wynosi 2/3 ogólnej sumy uznanych wierzytelności.

Wzór karty do głosowania i pouczenia o sposobie głosowania dostępne są w załączniku poniżej.

Karty do głosowania należy przesyłać z podaniem sygnatury akt X GUp 87/15 na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa


Sygn. akt X GUp 87/15

KANCELARIA

Nasz zespół stanowią ekonomiści i prawnicy, będący specjalistami w kluczowych dziedzinach prawa, prowadzący również własne kancelarie prawne, w tym osoby z tytułami naukowymi doktorów nauk ekonomicznych i prawnych. Współpracujemy z biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, jak również z biegłymi sądowymi, rzeczoznawcami majątkowymi oraz tłumaczami przysięgłymi, co umożliwia nam kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć.

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i w pełnieniu funkcji organów postępowania upadłościowego (tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, nadzorcy sądowego, zarządcy i syndyka masy upadłości) oraz uprawnienia mediatorów sądowych.

Specjalizujemy się również w profesjonalnej obsłudze consultingowej i prawnej podmiotów gospodarczych. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie z działalności indywidualnej zarówno w biznesie, jak i w doradztwie prawnym.

Ostatnio dodane licytacje

ADRESY SĄDÓW

PRZYDATNE STRONY