Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku (dalej: „SKOK Wybrzeże”), z tytułu odpowiedzialności członków SKOK Wybrzeże za stratę bilansową kasy za lata 2015, 2016 oraz za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r. w podwójnej wysokości wpłaconych udziałów w łącznej kwocie 1.633.078,61 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), za cenę wywoławczą nie niższą niż 643.500,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych).

Syndyk oświadcza, iż nie posiada dokumentacji źródłowej, co do opisanych w § 1 ust. 1 regulaminu należności.

Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz SKOK Wybrzeże – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 7 stycznia 2019 r., godz. 9:15, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

643.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic