Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku (dalej: „SKOK Wybrzeże”), wynikających z należnych a niewpłaconych przez członków SKOK Wybrzeże udziałów (lub ich części) w wysokości łącznej 685.226,09 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych i dziewięć groszy), za cenę wywoławczą nie niższą niż 270.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Syndyk oświadcza, iż nie posiada żadnej dokumentacji źródłowej, co do opisanych w § 1 ust. 1 regulaminu należności.

Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz SKOK Wybrzeże – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 7 stycznia 2019 r., godz. 9:30, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

270.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic