Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie należności wchodzącej w skład masy upadłości Krystyny Kołeckiej w upadłości zamieszkałej w Warszawie (dalej także „Upadła”), przysługującej wobec Tomasza Żebrowskiego z tytułu odszkodowania zasądzonego na rzecz Upadłej za bezumowne korzystanie z nieruchomości na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 8 października 2012 r., sprostowanego w dniu 30 grudnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, w sprawie o sygn. akt II Ns 699/10 o podział majątku, dział spadku i zniesienie współwłasności z wniosku Włodzimierza Żebrowskiego z udziałem Tomasza Żebrowskiego, Leszka Żebrowskiego, Jacka Zawadzkiego, Sławomira Siedleckiego, Krystyny Kołeckiej i Elżbiety Wasiak, któremu została nadana klauzula wykonalności postanowieniem z dnia 28 grudnia 2017 r., za cenę wywoławczą nie niższą niż 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych).

Syndyk oświadcza, iż nie jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji źródłowej co do należności opisanej w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Materiały źródłowe dotyczące należności opisanej w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 24 października 2018 r., godz. 12:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846), przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (1) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będącej przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (2) akceptuje wzór umowy stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu aukcji, (3) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłej oraz (4) zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

7.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic