Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie dłużnych papierów wartościowych w postaci skryptów dłużnych serii 12A, 12B, 12C, 12D, 12 E2, 12 F2, 13A, 13B wyemitowanych przez ASK Invest S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Skrypty dłużne”), których beneficjentem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Wspólnota” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „SKOK Wspólnota”), za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 4.940.327,60 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy).

Szczegółowe informacje na temat Skryptów dłużnych opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 28 września 2018 r., godz. 12:30, w biurze syndyka: ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

4.940.327,60 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic