Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie należności przysługujących BAJ-PROS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanych i oszacowanych w „Opinii” z dnia 21 sierpnia 2018 r. sporządzonej przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego, za cenę wywoławczą nie niższą 11.969,24 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia cztery grosze).

Syndyk oświadcza, iż jest w posiadaniu zdekompletowanej dokumentacji dotyczącej należności opisanych w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 29 października 2018 r., godz. 12:30, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż: (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) bezwarunkowo akceptuje wzór umowy stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu aukcji, (iii) zapoznał się z niniejszym Regulaminem aukcji, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń; (iv) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz, że (v) zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

11.969,24 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic