Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota z siedzibą w Gdańsku, wynikających z udzielonych członkom SKOK Wspólnota kredytów i pożyczek określonych w raporcie z wyceny pakietu za cenę wywoławczą nie niższą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Zestawienie sprzedawanych należności dostępne jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 18 lutego 2019 r., godz. 9:00, w biurze syndyka w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń jak również, że (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji, (iii) przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że od dnia zawarcia umowy sprzedaży (cesji) wierzytelności syndyk nie będzie ponosił kosztów związanych z prowadzeniem w stosunku do nabytych wierzytelności postępowań sądowych i egzekucyjnych wszczętych i prowadzonych przez syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wspólnota z siedzibą w Gdańsku, (iv) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (v) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.500.000,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic