Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w upadłości likwidacyjnej w Warszawie, szczegółowo opisanych i oszacowanych w „Wycenie należności wchodzących w skład masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w upadłości likwidacyjnej” z dnia 22 stycznia 2019 r. sporządzonej przez biegłego sądowego Wojciecha Makucia, za cenę wywoławczą nie niższą niż 555,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 marca 2019 r., godz. 12:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846), przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) akceptuje wzór umowy stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu aukcji, (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

555,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic