Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie należności przysługującej Jarosławowi Zalewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Piekarnia Mazowiecka” Jarosław Zalewski w upadłości w Warszawie wobec BOMAR.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, szczegółowo opisanej i stwierdzonej tytułem wykonawczym w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 czerwca 2009 r. wydanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy w postępowaniu o sygn. akt XVI GNc 2985/09, za cenę wywoławczą nie niższą 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Informacje na temat należności opisanej w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 czerwca 2019 r., godz. 12:30, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż: (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) bezwarunkowo akceptuje wzór umowy stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu aukcji, (iii) zapoznał się z niniejszym Regulaminem aukcji, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń; (iv) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz, że (v) zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic