Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest mienie w postaci wyposażenia technicznego – elementów układu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, wchodzącego w skład masy upadłości Best Production Forces Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pęcicach, za cenę wywoławczą nie niższą niż 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) netto powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. Mienie można oglądać w miejscu jego przechowywania, tj. Moszna-Parcela 29, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 23 sierpnia 2019 r., godz. 9.00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym mienia będącego przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) zobowiązuje się do demontażu przedmiotu aukcji na własny koszt i ryzyko wraz z wynikającymi z tego tytułu wszelkimi konsekwencjami prawnymi i faktycznymi (iii) pokryje koszty przechowania, po 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty po dniu 30 sierpnia 2019 r. tydzień kalendarzowy bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez MLP Pruszków II Sp. z o.o. (iv) zobowiązuje się zapłacić cenę przed wystawieniem przez syndyka faktury oraz (v) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

55.800,00 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic