Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie wierzytelności przysługujących ISW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od Adriaana Gabriela Jacobusa Diedericks, ul. Augustyna Kordeckiego 22, 05-500 Piaseczno w kwocie 236.129,82 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), szczegółowo opisanych w opinii dotyczącej wyceny roszczeń stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, za cenę wywoławczą nie niższą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 9 września 2019 r., godz. 9:15, w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń jak również, że (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic