Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości STATESTRONG POLSKA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w aukcji na nabycie należności z tytułu faktury nr 0004/02/2016 z 01.02.2016 (o terminie płatności 01.04.2016) w kwocie 1.331,79 zł brutto w stosunku do Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 158,02 zł (sto pięćdziesiąt osiem złotych 02/100) zł brutto.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości STATESTRONG POLSKA Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.
Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 4 listopada 2019 r., godz. 10:00, w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 50,00 zł gotówką w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie aukcji, jak również spełnić warunki wskazane w § 2 pkt. 3 i 4 regulaminu aukcji.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Cena wywoławcza:

158,02 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic