Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości DOL-DOM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w aukcji na nabycie należności wchodzących w skład masy upadłości DOL-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (opisanych w „Opinii” sporządzonej przez dr inż. Witolda Kornackiego, złożonej 8 maja 2018 r. do akt postępowania upadłościowego – z wyłączeniem należności wykazanych pod numerami 11, 72,73,74 i 75 spisu należności masy upadłości, to jest pod pozycjami 61-64 Załącznika nr 1 przedmiotowej „Opinii”), za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 1.291,49 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 49/100) brutto.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości DOL-DOM Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 16 stycznia 2020 r., godz. 15:00, w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł gotówką w biurze syndyka lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w regulaminie aukcji, jak również spełnić warunki wskazane w § 2 pkt. 3 i 4 regulaminu aukcji.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Cena wywoławcza:

1.291,49 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic