Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności o wartości nominalnej 88.826,40 PLN oraz 501.050,69 EUR wchodzących w skład masy upadłości Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe zestawienie wraz z wyceną biegłego sądowego jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości Hussar Transport S.A. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa ( Tel. + 48 22 639 45 55).

Cena wywoławcza: 218.848,96 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2020 r., w biurze syndyka masy upadłości Hussar Transport S.A., ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 20 lutego 2020 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 21 lutego 2020 r., godz. 10:30, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

218.848,96 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic