Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż 50 udziałów w spółce „MAZI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 19/84, 00-189 Warszawa (nr KRS: 0000213219) o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł, wchodzących w skład masy upadłości Pawła Marzinka w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Cena wywoławcza: 14.062,50 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy).

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55 lub pod adresem e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 maja 2020 r., godz. 10:45, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w gotówce do kasy masy upadłości Pawła Marzinka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

14.062,50 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic