Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności o wartości nominalnej 58.410,71 PLN, wchodzących w skład masy upadłości Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą: „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej”, NIP: 5251123932 oraz Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą: „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej”, NIP: 5221531997.

Szczegółowe zestawienie jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa ( adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 21.904,19 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset cztery złote i dziewiętnaście groszy).

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2020 r., w biurze syndyka masy upadłości Danuty Zychowicz oraz Tadeusza Wąsika w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 13 lipca 2020 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14 lipca 2020 r., godz. 11:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

21.904,19 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic