Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie w pakiecie niżej wymienionych należności, wchodzących w skład masy upadłości Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą: „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej”, NIP: 5251123932 oraz Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą: „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej”, NIP: 5221531997, wobec:
a) Karoliny Adamiak, objętej nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym w dniu 14 grudnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt. XVI GNc 12852/18 – na którą to należność składają się należność główna: 65.196,60 zł, koszty procesu: 4.432,00 zł, koszty klauzuli: 120,00 zł wraz z odsetkami do dnia zapłaty;
b) Filipa Michała Myszak, objętej tytułem wykonawczym – protokołem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy z dnia 6 września 2012 r., sygn. akt IX GC 2607/11, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 12 października 2012 r. – kwota należności głównej 14.375,02 zł wraz z odsetkami do dnia zapłaty;
c) Wiesława Sylwestra Myszak, objętej tytułem wykonawczym – (1) aktem notarialnym sporządzonym przez Izabellę Soroko-Borską, notariuszem w Warszawie, z dnia 15 lutego 2013 r., Repertorium A Nr 913/13, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności z dnia 14 maja 2014 r., (2) postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Wydział II Cywilny z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt II Co 1231/14 – kwota należności głównej 2.984,57 zł wraz z odsetkami do dnia zapłaty.

Szczegółowe zestawienie jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa ( adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r. do godziny 15.00, w biurze syndyka masy upadłości Danuty Zychowicz oraz Tadeusza Wąsika w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 2 listopada 2021 r. do godziny 15.00, nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 4 listopada 2021 r., godz. 10.00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2.500,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic