Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, zamieszkałego w Ząbkach, szczegółowo opisanych i oszacowanych w „Opinii” z dnia 8 maja 2020 r., sporządzonej przez biegłego sądowego Alfredę Falak, za cenę wywoławczą nie niższą niż 5.622,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote).

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu konkursu ofert (dalej także „Regulamin”) dostępne są w biurze Syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, zamieszkałego w Ząbkach (dalej także „Syndyk”), mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Z „Opinią” z dnia 8 maja 2020 r., sporządzoną przez biegłego sądowego, można zapoznać się w dzień powszedni (tzn. od poniedziałku do piątku), w biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach sprawy o sygn. XIX GUp 1202/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. w biurze Syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 30 czerwca 2020 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 2 lipca 2020 r., godz. 13:00, w biurze Syndyka masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

5.622,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic