Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji ograniczonej jest sprzedaż przysługujących Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota z siedzibą w Gdańsku (dalej: „SKOK Wspólnota”) względem jej członków (dalej: „Dłużnicy”) oraz względem poręczycieli (dalej: „Poręczyciele”) wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności, z tytułu udzielonych członkom SKOK Wspólnota kredytów i pożyczek, objętych raportem z wyceny pakietu wierzytelności SKOK Wspólnota w upadłości likwidacyjnej, sporządzonym w dniu 30 kwietnia 2020 r. (dalej: „Raport”), zgodnie z którym według salda na dzień 30 kwietnia 2020 r. (dalej: „Dzień Wyceny”) wartość wierzytelności przysługujących wobec Dłużników i Poręczycieli na Dzień Wyceny wynosi 817.640,22 złotych (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści 22/100 groszy), przy czym saldo kapitału wynosi 813.912,84 zł, natomiast saldo odsetek umownych wynosi 3.727,38 zł. Syndyk wskazuje, że wartość wierzytelności jest zmienna w czasie i wartość ta na dzień sprzedaży wierzytelności może się różnić od wartości określonej na Dzień Wyceny.

Cena wywoławcza: 599.536,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych).

W aukcji mogą wziąć udział wyłącznie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Szczegółowe informacje na temat należności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: biuro@syndycy.com.pl. Zestawienie sprzedawanych należności dostępne jest do wglądu w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub w biurze syndyka w Gdańsku, przy ul. Na Zboczu 75, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 29 września 2020 r., godz. 11:00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń jak również, że (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

599.536,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic