Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet praw majątkowych w postaci:
a) znaku towarowego słownego Przebojowa Pożyczka, zarejestrowanego 27 grudnia 2013 r. pod numerem zgłoszenia TOW: 423260;
b) znaku towarowego słowno-graficznego Przebojowa Pożyczka, zarejestrowanego 27 grudnia 2013 r. pod numerem zgłoszenia TOW: 423261,
wchodzących w skład masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 2,00 zł (słownie: dwa złote) netto powiększoną o ew. podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 20 kwietnia 2021 r., godz. 9.00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

2,00 zł netto + ew. podatek VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKOK Wołomin - znaki towarowe