Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie pakietu należności o wartości nominalnej 957.065.362,00 PLN wchodzących w skład masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe zestawienie wraz z wyceną biegłego sądowego jak również informacje na temat należności podlegających sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 148.482,34 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści cztery grosze).

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2021 r., godz. 15.00, w biurze syndyka masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 24 września 2021 r., godz. 15.00 nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28 września 2021 r., godz. 9.15, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

148.482,34 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic