Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest (i) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 165 o powierzchni 533 m2 wraz z prawem własności budynku biurowego o powierzchni 401,64 m2 oraz budowli znajdujących się na nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00039025/6 oraz (ii) ruchomości zlokalizowane na nieruchomości wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz siedzibie spółki przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku, w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2018 r., w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Prezesa Zarządu DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osobę upoważnioną w obecności oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

1.330.000,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 665 950 967
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Budynek biurowy w Gdańsku przy ul. Grota Roweckiego 12Budynek biurowy w Gdańsku przy ul. Grota Roweckiego 12Budynek biurowy w Gdańsku przy ul. Grota Roweckiego 12Budynek biurowy w Gdańsku przy ul. Grota Roweckiego 12