Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości:
a. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/14 o powierzchni 0,4681 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00038414/6;
b. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/15 o powierzchni 1,0888 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00050225/4;
c. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 102/3 o powierzchni 0,1499 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00050196/1;
d. niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 103 o powierzchni 0,1951 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00050197/8;
zwanych dalej także łącznie „Nieruchomością”.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.), zastrzega się, że nabywcą Nieruchomości może być wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do przedstawienia przed zawarciem umowy sprzedaży dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków. Brak przedstawienia powyższych dokumentów przez oferenta skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz utratą wpłaconego wadium.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2018 r., godz. 11:00, w biurze syndyka Piotra Głodka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez komisję konkursową powołaną przez syndyka, w obecności oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

16.930,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Nieruchomość rolna w miejscowości Pawłówek (gm. Pułtusk)Nieruchomość rolna w miejscowości Pawłówek (gm. Pułtusk)