Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 150/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego nr G2 o powierzchni użytkowej 3.955,4 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00474090/2. Lokal niemieszkalny znajduje się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 8/3 z obrębu 2-05-02 m. st. Warszawy, w dzielnicy Włochy, przy Al. Krakowskiej 291A. Właścicielem udziału jest FROST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.
Udział odpowiada 15 stanowiskom postojowym usytuowanym na poziomie -1: 113, 115, 116, 128, 129, 135, 142, 171 oraz na poziomie -2: 128, 133, 134, 140, 141, 154, 155, lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego nr G2, szczegółowo opisanego powyżej.
Według wpisu w dziale I-Sp wyżej wymienionej księgi wieczystej, z przedmiotowym lokalem związany jest udział wynoszący 395540/1304120 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz taki sam udział w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Według wiedzy syndyka wyżej wymienione prawo użytkowania wieczystego gruntu z dniem 1 stycznia 2019 r. uległo przekształceniu w prawo własności na mocy postanowień ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Syndyk zwraca uwagę, że nabywca przedmiotowego udziału we współwłasności lokalu będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy kosztów opłaty z tytułu przekształcenia wyżej prawa użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 7 wyżej wymienionej ustawy, stosownie do postanowień art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, to jest począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpi nabycie przedmiotowego udziału we współwłasności lokalu.
Dojazd do budynku przy Al. Krakowskiej 291A w Warszawie, w którym znajduje się lokal niemieszkalny – garaż podziemny nr G2, możliwy jest w ramach ustanowienia nieodpłatnej, ustanowionej na czas nieokreślony, służebności gruntowej przechodu i przejazdu - opisanej szczegółowo w dziale I-Sp księgi wieczystej o numerze WA1M/00453481/9 - na nieruchomości stanowiącej działki nr 8/1 i 8/2 w obrębie 2-05-02 m. st. Warszawy, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA1M/00002606/6, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 8/3 w obrębie 2-05-02 m. st. Warszawy. Wjazd do garażu odbywa się od strony ul. Instalatorów, bramą wjazdową umieszczoną w budynku przy Al. Krakowskiej 291, poprzez podziemny garaż wielostanowiskowy nr G1 znajdujący się w budynku przy Al. Krakowskiej 291, na podstawie nieodpłatnej, ustanowionej na czas nieokreślony służebności gruntowej przechodu i przejazdu - opisanej szczegółowo w dziale I-Sp księgi wieczystej o numerze WA5M/00474090/2 - na stanowiącym odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze WA5M/00474093/3.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 337.500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług w stawce 23%.

Oferty należy składać do dnia 04 kwietnia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 08 kwietnia 2019 r., o godzinie 14:00, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa, w sali nr 14.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

337.500,00 zł netto + 23% VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic