Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie wchodzącego w skład masy upadłości FROST sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie udziału w wysokości 10/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o numerze G2, o powierzchni użytkowej 3.955,4 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00474090/2. Lokal niemieszkalny znajduje się w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 8/3 z obrębu 2-05-02 m. st. Warszawy, w dzielnicy Włochy, przy Al. Krakowskiej 291A. W ramach ustalonego sposobu korzystania z lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego o numerze G2, szczegółowo opisanego powyżej, nabywca udziału w wysokości 10/1640 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego nabędzie uprawnienie do wyłącznego korzystania ze stanowiska postojowego usytuowanego na poziomie -2 (minus dwa), o numerze 154 (sto pięćdziesiąt cztery).

Cena wywoławcza: 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych) netto.

Zainteresowani winni składać oferty, pod rygorem odrzucenia, w terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2020 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, o godz. 12:30. Syndyk zastrzega możliwość zmiany miejsca i terminu otwarcia ofert, w przypadku otrzymania dużej liczby ofert lub zajścia innych nieprzewidzianych okoliczności. O nowym miejscu i terminie otwarcia ofert syndyk lub upoważniona przez niego osoba zawiadomi telefonicznie oferentów, kontaktując się pod numerami telefonów wskazanymi na kopertach zawierających złożone oferty. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów. Konkurs ofert w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk lub jego pełnomocnik.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

13.000,00 zł netto + 23% VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Frost - miejsce postojowe nr 154, poziom -2Frost - miejsce postojowe nr 154, poziom -2