Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 41/18, o powierzchni 1,95 ha wraz prawem własności budynku posadowionym na rzeczonej nieruchomości, położonej w Drzycimiu, w obrębie ewidencyjnym Gródek, powiat świecki, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1S/00043319/5.

Cena wywoławcza: 89.700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) netto plus ewentualny podatek VAT.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2020 r., w gmachu Sądu, w sali nr B 65 o godz. 11:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza i oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

89.700,00 zł netto + ew. podatek VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
SKT - działka gruntu nr 41/18 położona w DrzycimiuSKT - działka gruntu nr 41/18 położona w DrzycimiuSKT - działka gruntu nr 41/18 położona w DrzycimiuSKT - działka gruntu nr 41/18 położona w Drzycimiu