Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest nabycie wchodzącego w skład masy upadłości Grzegorza Babija w upadłości, zamieszkałego w Ząbkach:
a) prawa własności do lokalu mieszkalnego o numerze 5, położonego przy ul. Hansa Christiana Andersena 18B, w miejscowości Ząbki, w powiecie wołomińskim, o powierzchni użytkowej 57,40 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00102738/9, wraz z udziałem w prawie ułamkowej części gruntu i współwłasności części wspólnych budynku. Z wyżej wymienionym lokalem związane jest pomieszczenie przynależne – komórka lokatorska o numerze E-1, o powierzchni użytkowej 3,20 m2 oraz uprawnienie do bezpłatnego i bezterminowego korzystania na zasadzie wyłączności z usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 90/9, z obrębu ewidencyjnego 0051-03-27, naziemnego miejsca parkingowego o numerze 9. Opisane powyżej zwane są dalej łącznie także „Nieruchomością”;
b) ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu mieszkalnego o numerze 5, położonego przy ul. Hansa Christiana Andersena 18B, w miejscowości Ząbki, w powiecie wołomińskim, o powierzchni użytkowej 57,40 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00102738/9, szczegółowo opisane w Załączniku do niniejszego regulaminu.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 270.680,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) brutto.

Oferty należy składać do Sędziego-Komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (dalej także „Sąd”).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 sierpnia 2020 r., o godzinie 08:45, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00 - 454 Warszawa, w sali numer 119.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

270.680,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic