Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest łącznie:

(i) prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 26A, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 145,18 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00436399/2 wraz prawami związanymi w postaci udziału w nieruchomości wspólnej oznaczonej KW nr WA1M/00205657/1 w wysokości 4467077/1000000000 oraz

(ii) ruchomości położone w ww. lokalu, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszych warunków konkursu ofert.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Bartłomiejczuka z dnia 17 lipca 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Lechosława Kochańskiego – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 78/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1.002.864,50 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt groszy).

Oferty należy składać do dnia 23 marca 2021 roku do godziny 16:00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w upadłości w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze 74 1750 0009 0000 0000 0497 2438, z dopiskiem „Konkurs ofert – sygn. akt. XIX GUp 78/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2021 roku o godzinie 9.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

1.002.864,50 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w WarszawieLokal przy ul. Korotyńskiego 26A w Warszawie