Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie wchodzącego w skład masy upadłości DOL-DOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie udziału w wysokości 10/1860 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego wielostanowiskowego nr G1 - stanowiska oznaczonego numerem 50, o całkowitej powierzchni użytkowej 5 265,06 m², znajdującego w budynku wielomieszkaniowym posadowionym na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 12/12 z obrębu 03-34 miasta i gminy Ząbki, w powiecie wołomiński, przy ul. Powstańców 45, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00119218/0, wraz ze związanymi z tym udziałem udziałami w prawie własności działki gruntu oraz w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Szczegółowo opisany powyżej udział w prawie własności lokalu niemieszkalnego jest zwany w dalszej części niniejszego regulaminu konkursu ofert „Udziałem”.

W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) notariusz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia; b) upadły

Operat szacunkowy dotyczący, między innymi, wyceny Udziału, jak również informacje o obecnym stanie faktycznym i prawnym Udziału, są do uzyskania (wglądu) w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55). Z wyżej wymienionym operatem szacunkowym można zapoznać się również w aktach sprawy o sygnaturze XVIII GUp 187/19 (uprzednio X GUp 573/17), w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Informacje o stanie faktycznym i prawnym Udziału są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka, w biurze syndyka, a w przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem Udziału dla dokonania oceny stanu faktycznego i prawnego Udziału uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem Udziału oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby.

Cena wywoławcza: 17.982,60 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złotych 60/100) brutto (w tym podatek VAT według stawki 23%, to jest 14.620,00 zł netto).

Zainteresowani winni składać oferty, pod rygorem odrzucenia, w terminie do 11 marca 2021 r. do godziny 16:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty).

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

17.982,60 zł (brutto)

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 226394555
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Miejsce garażowe nr 50 ul. Powstańców 45 w Ząbkach