Drukuj

Opis

Przedmiotem przetargu jest (i) prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 387 o powierzchni 0,1432 ha zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 437,11 m2 przy ul. Na Zboczu 75, 80-110 Gdańsk dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00000248/3 oraz (ii) ruchomości zlokalizowane na nieruchomości wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.

Cena wywoławcza: 3.259.500,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) brutto

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 1 grudnia 2021 roku, w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 r., w biurze przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa o godz. 11.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez likwidatora DWS Wybrzeże Sp. z o.o. lub osobę upoważnioną w obecności oferentów.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

3.259.500,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Budynek biurowy przy ul. Na Zboczu 75 w GdańskuBudynek biurowy przy ul. Na Zboczu 75 w GdańskuBudynek biurowy przy ul. Na Zboczu 75 w GdańskuBudynek biurowy przy ul. Na Zboczu 75 w GdańskuBudynek biurowy przy ul. Na Zboczu 75 w GdańskuBudynek biurowy przy ul. Na Zboczu 75 w GdańskuBudynek biurowy przy ul. Na Zboczu 75 w GdańskuBudynek biurowy przy ul. Na Zboczu 75 w Gdańsku