Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest przedsiębiorstwo - w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego – Sigma Real Estate Sp. z o.o. S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:
a. środków pieniężnych, jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
b. dokumentacji podlegającej archiwizacji;
c. udziału w wysokości 15/289 w nieruchomości lokalowej oznaczonej numerem LU23, lokalu niemieszkalnego – garażu, o powierzchni 8687,29 m2 położonego w budynku mieszkalnym, oznaczonej nr KW WA4M/00419307/7 z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej oznaczonej w KW WA4M/00141167/3 w wielkości 868729/3070971.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 24.681.341,17 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i siedemnaście groszy).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 26 października 2021 r., godz. 16.00 w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie (03-846) przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

24.681.341,17 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic