Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż pakietu ruchomości szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, w tym m.in. mebli i urządzeń gastronomicznych wchodzących w skład masy upadłości Bastion Venture Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Cena wywoławcza za pakiet: 23.025,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące i dwadzieścia pięć złotych) brutto.

Aukcja organizowana jest przez Pawła Głodka - syndyka masy upadłości Bastion Venture Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Aukcję prowadzi syndyk masy upadłości lub osoba przez niego upoważniona.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Wyklucza się zapłatę ceny nabycia w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec upadłego.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 10 stycznia 2019 r., godz. 11:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) w gotówce do kasy masy upadłości lub przelewem na rachunek bankowy.

Wadia przyjmowane są przez syndyka lub osobę przez niego upoważnioną w dniu 10 stycznia 2019 r., od godz. 9:00, w miejscu przeprowadzania aukcji. Wadia wpłacone przez osoby, które nie wygrały licytacji, zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji.

Minimalną kwotę postąpienia ustala się na kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Wszelkie informacje dostępne są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Cena wywoławcza:

23.025,00 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Pakiet ruchomości Bastion Venture Fund sp. z o.o. SKA