Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest pakiet ruchomości w postaci surowców i komponentów do produkcji kosmetyków, wchodzącego w skład masy upadłości Best Production Forces Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pęcicach, szczegółowo opisanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu za cenę wywoławczą nie niższą niż 43.800,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) netto powiększoną o podatek VAT w stawce obowiązującej.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. Mienie ruchome można oglądać w miejscu jego przechowywania, tj. Moszna-Parcela 29, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 6 maja 2019 r., godz. 9.00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym ruchomości będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów przechowania, po 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych, za każdy rozpoczęty po dniu 17 maja 2019 r. tydzień kalendarzowy bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez MLP Pruszków II Sp. z o.o. (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed wystawieniem przez syndyka faktury oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

43.800,00 zł netto + VAT

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
nopic