Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż w jednym pakiecie towarów (artykułów zabawkowych z magazynów systemowych Marszałkowska i Białostocka oraz Rogoźnica) wchodzących w skład masy upadłości Lorien Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zestawienie ruchomości podlegających sprzedaży w ramach aukcji znajduje się w Załącznikach nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.

Cena wywoławcza za pakiet (towar wykazany w Załącznikach nr 1 i 2): 462.260,76 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) brutto.

Szczegółowe informacje na temat mienia opisanego w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 28 października 2019 r., g. 10:00 w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Przed przystąpieniem do aukcji, oferent obowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie, że:
a) zapoznał się z regulaminem aukcji i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu aukcji;
b) zapoznał się ze stanem jakościowym oraz ilościowym sprzedawanych ruchomości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

462.260,76 zł brutto

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik
Załącznik nr 2: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Lorien Sp. z o.o. - artykuły zabawkoweLorien Sp. z o.o. - artykuły zabawkoweLorien Sp. z o.o. - artykuły zabawkowe