Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie ruchomości w postaci używanego wyposażenia zakładu fryzjerskiego, szczegółowo opisanych w „Opinii” sporządzonej przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego w dniu 16 lutego 2017 r., wchodzących w skład masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej w Markach.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55). Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

UWAGA: ze względu na to, że według wiedzy syndyka używane ruchomości będące przedmiotem konkursu ofert stanowiły własność byłej małżonki Upadłego i weszły w skład masy upadłości na postawie art. 124 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, syndyk nie wystawia faktury VAT.

Cena wywoławcza: 6.558,75 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) brutto.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2020 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 16 października 2020 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 20 października 2020 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości Jacka Giereja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Gierej w upadłości likwidacyjnej, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

6.558,75 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Jacek Gierej - konkurs ofert - ruchomościJacek Gierej - konkurs ofert - ruchomościJacek Gierej - konkurs ofert - ruchomościJacek Gierej - konkurs ofert - ruchomościJacek Gierej - konkurs ofert - ruchomościJacek Gierej - konkurs ofert - ruchomościJacek Gierej - konkurs ofert - ruchomości